Strategische afstemming informatievoorziening binnen Kankerzorg in Nederland

In Casussen by Anja Tolle

 

Strategische afstemming informatievoorziening
binnen Kankerzorg in Nederland

 

Sinds februari 2020 begeleidt Kerteza KWF, Stichting Kanker.nl,  IKNL en NFK op strategisch niveau om het proces van informatievoorziening voor kankerpatiënten en hun naasten te optimaliseren. Toen Kerteza in 2019 bij Stichting Kanker.nl een audit uit mocht voeren, bleek dat de kwaliteit en efficiëntie in het proces van informatievoorziening over kanker en kankerzorg geoptimaliseerd kon worden. De mogelijke verbetering zat in een betere onderlinge afstemming tussen de genoemde organisaties op strategisch niveau. Kerteza werd ingeschakeld om dat afstemmingsproces verder vorm te geven en de betrokken instituten daarbij te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is: “Van vier organisaties met elk een eigen proces naar één proces bekeken vanuit de kankerpatiënten en hun naasten.” 

De aanpak die Kerteza hierbij hanteert is gebaseerd op het Kerteza-4Fasenmodel®, waarbij de verandering in vier overzichtelijke fasen (inventarisatie, diagnose en ontwerp, implementatie en borging, evaluatie) wordt doorlopen.

Als eerste stap is Kerteza gestart gaan kijken naar de huidige stand van zaken. Daarbij werd gelet op onder andere:

  • Wat zijn de verschillende werkwijzen en strategieën van de vier organisaties apart?
  • Waar zit een mogelijke overlapping van werkwijzen en strategieën?
  • Wat is de positionering van de organisaties ten opzichte van elkaar? 
  • Wat is de invloed van elk van de organisaties op het proces van de kankerpatiënt?
  • Waar zitten de mogelijke discrepanties binnen het proces?

Door de coronacrisis paste Kerteza haar werkwijze aan. Waar interviews normaal ter plaatse plaatselijk worden van directie en bestuur, werden deze nu uitgevoerd via videocalls. Verder konden rapporten en gespreksverslagen op afstand ingelezen worden.

Op basis van het resultaat van de inventarisatie brengt Kerteza binnenkort een samenvattend rapport uit, met conclusies en aanbevelingen. Deze diagnose, fase 2, wordt vertaald in een plan van aanpak, inclusief het vaststellen van meetbare resultaten. Nadien wordt overgegaan naar fase 3 van het Kerteza-4Fasenmodel®, de implementatiefase.

De volgende stappen in het veranderproces zullen zijn:

  • Het proces van informatievoorziening bij kankerzorg in kaart brengen.
  • De verschillende processtappen concreet benoemen.
  • Per processtap vaststellen wat de benodigde competenties daarvoor zijn.
  • Vaststellen welke organisatie welke benodigde competenties kan leveren.

Tijdens de implementatie zullen regelmatige evaluatiemomenten en een slotevaluatie plaatsvinden (fase 4) om de bereikte resultaten te monitoren en waar nodig te kunnen bijsturen.