Het College van Deskundigen van HKZ keurt HKZ-norm Zorg & Welzijn goed

In Nieuws by matth

Het College van Deskundigen van HKZ heeft eerder deze maand de HKZ-norm Zorg & Welzijn goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat er nu één volledige norm is voor álle branches in zorg en welzijn.

Afgelopen jaren waren er verschuivingen in de zorg. Decentralisatie van zorg naar gemeenten leidde vaak tot ‘ontschotting’ in activiteiten bij organisaties in zorg en welzijn. Zo kon een gehandicaptenzorgorganisatie, naast het basis werkpakket, ook activiteiten op het gebied van GGZ aanbieden. Dit zorgde ervoor dat de huidige branche specifieke HKZ-normen niet meer pasten bij dit type organisaties. Indien een organisatie HKZ-gecertificeerd wilde worden, moest de organisatie gebruik maken van niet één, maar verschillende HKZ-normen.

Andere ontwikkeling van de afgelopen jaren is de vraag om minder administratieve lasten. De markt gaf aan dat bij bestaande HKZ-normen de nadruk teveel lag op het volgen van richtlijnen en protocollen. Dat zorgde ervoor dat professionals vonden dat de vrijheid volgens hen beperkte tot een bepaald kader.

Beide signalen waren een aanleiding om samen met verschillende branches in zorg en welzijn na te gaan denken over een nieuwe HKZ-norm.

Actuele thema’s

De HKZ-norm Zorg & Welzijn is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001. Dit is terug te zien in de eisen voor kwaliteitsmanagement, waarbij een stakeholderanalyse en risico’s het uitgangspunt voor het beleid zijn. De norm is opgesteld in een heldere taal en bevat hedendaagse thema’s. Voorbeelden van de actuele thema’s waarvoor eisen geformuleerd zijn:

• de eigen regie van de cliënt;
• aandacht voor het sociale netwerk;
• ruimte voor professionele vrijheid;
• veiligheidscultuur;
• relevante eisen uit de Governance Code Zorg.

Nieuwe afspraken over toetsing

Tijdens de ontwikkeling werd duidelijk dat niet alleen de inhoudelijke eisen, maar ook de manier waarop getoetst wordt, van groot belang is. De volgende kenmerken van de bestaande HKZ-toetsing werden als belangrijk ervaren:

• onafhankelijke toetsing door een externe partij;
• gebaseerd op internationale regels (ISO 17021);
• ‘centraal schemabeheer door HKZ’: HKZ stemt de manier van toetsing af met de certificerende instellingen en stuurt bij indien nodig.

Verschillende organisaties hebben behoefte aan een nieuwe manier van toetsen. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

• De mogelijkheid om een organisatie met een goedwerkend kwaliteitsmanagement systeem ‘te belonen’ waarbij de frequentie van vervolgaudits minder wordt.
• De mogelijkheid om het centraal schemabeheer door HKZ te gebruiken om ook themagericht te auditen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de actualiteit of behoeften vanuit een bepaalde branche.
• De erkenning van andere betrouwbare systemen van toetsing waarmee overlap in toetsing voorkomen wordt.

Is het verplicht om over te stappen op deze nieuwe norm?

Het is niet verplicht om over te stappen naar de nieuwe norm. De branche specifieke normen worden niet ingetrokken met de publicatie van de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Organisaties bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de branche specifieke norm of over willen stappen. Neem contact op met de betreffende certificerende instellingen om de voor-, nadelen en mogelijkheden te bespreken.

Bestellen van de nieuwe norm

De nieuwe norm is te bestellen via de webshop van NEN.

Voor inhoudelijke informatie over de norm of de afspraken over de toetsing kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar, consultant NEN-HKZ Zorg & Welzijn, e-mail info@hkz.nl, telefoon 015 2 690 318.