Interim Functie – ICM – Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

In Casussen by Anja Tolle

 


Interim Functie
 ICM (Implementatie Integraal Capaciteitsmanagement)

Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam

 

Kerteza werd gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van patiënten in de keten “Spoedeisende Hulp, opname in de kliniek en ontslag uit het ziekenhuis”. Onderzocht werd of patiënten werden opgenomen die eigenlijk geen indicatie hebben voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis en of patiënten die nazorg nodig hadden, niet te lang bleven liggen.

Door een adviseur van Kerteza werden interviews gehouden, data uit informatiesystemen geanalyseerd en gesprekken gehouden met een aantal grote aanbieders van de nazorg (zoals Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-organisaties en revalidatie-instelling).

Op basis van de verkregen informatie stelde de adviseur een rapport op voor de afdelingen Spoedeisende Hulp, de verpleegafdelingen, het transferbureau. Dat rapport was specifiek gericht op de samenwerking met aanbieders van zorg in de thuiszorg, verzorging en verpleging.

Binnen het ziekenhuis hadden intussen inzichten uit verdere kwaliteitsverbeteringen in logistieke processen, ervaringen uit samenwerkingen en uit gerichte afstemming tussen afdelingen, geleid tot een bredere aanpak om verspillingen verder te elimineren. Franciscus Gasthuis en Vlietland startte een ziekenhuisbreed programma Integraal Capaciteits Management (ICM) op. De uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van Kerteza werden onderdeel van dit ziekenhuisbrede programma. De adviseur van Kerteza participeerde in het ICM programma als één van de projectleiders.

Binnen het programma ICM is aan de hand van het uitvoeren van quickscans per verpleegafdeling en polikliniek nader inzicht verkregen over technische-, procesmatige-, en culturele aspecten die verbeterd konden worden. Met behulp van de uitkomsten van de quickscans is, in afstemming met leidinggevenden en medewerkers, gewerkt aan:

    • Verbetering van registratie en benutting van data; 
    • Het inrichten van een Capaciteits Expertise Centrum; 
    • Verdere optimalisatie van processen binnen verpleegafdelingen en tussen verpleegafdelingen en transferbureau.  

Na het opnieuw inrichten van het transferbureau, inclusief het begeleiden van leidinggevende en team, heeft de Kerteza-adviseur de implementatie van de verbeteringen afgerond en deze overgedragen aan de leidinggevende. Hiermee werden de gerealiseerde verbeteringen geborgd.

Na het afsluiten van dit project binnen het ziekenhuisbrede programma Integraal Capaciteits Management is door de instelling aan Kerteza gevraagd een volgende bijdrage te leveren aan dit ziekenhuisbrede project, gericht op ondersteuning van de OK.