Inrichten emotionele ondersteuning n.a.v. Covid-19 in Heilig-Hartziekenhuis Lier

In Casussen by Anja Tolle

 


Inrichten emotionele ondersteuning

voor medewerkers, patiënten en familie n.a.v. Covid-19

in Heilig-Hartziekenhuis Lier

 

Tijdens een lopend structureel partnerschap met het algemeen ziekenhuis Heilig-Hart in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers, vanwege de Covid-19 crisis.

Kerteza staat bekend als adviesbureau dat sterk is in het aanbrengen van structuur, het (her-) inrichten van processen en sturen op voortgang en resultaat. Daarom werd Kerteza gevraagd om deze opdracht te coördineren.

De structurering van het project gebeurde aan de hand van de fasering van het Kerteza-4Fasenmodel®. In de eerste fase werd een korte inventarisatie uitgevoerd om de huidige structuren en systemen in kaart te brengen en welke initiatieven al bestonden.

Na een grondige analyse van de resultaten werd de diagnose gesteld dat niet alle behoeften van de hierboven genoemde doelgroepen werden beantwoord. Daarmee werd een ontwerp (fase 2) gemaakt voor de inrichting van het project, waarbij de verschillende nieuwe initiatieven aangaande emotionele ondersteuning werden gekoppeld aan sub-werkgroepen, met een overzichtelijke organisatie en opvolging via de overkoepelende werkgroep.

Tijdens de implementatiefase is deze structuur verduidelijkt en wordt deze opgevolgd via gestructureerde overleggen van de werkgroep, met een rapportage per sub-werkgroep. De structuur van de verschillende initiatieven ter ondersteuning van de patiënt, familie en medewerkers is inmiddels volledig opgezet en terug overgedragen aan de verantwoordelijken in het ziekenhuis.

Gestructureerde opschaling van de planbare zorg

Op dit moment is het ziekenhuis, na een eerste piek van Covid-19 patiënten, in een zekere stabiliteitsfase beland en is de crisis onder controle. Inmiddels is het ziekenhuis gestart met de opschaling van planbare zorg, in combinatie met de zorg voor de Covid-19 patiënten. Daarbij wordt rekening gehouden met de onzekerheid van een eventuele 2e piek van Covid-19 patiënten.

Om de complexiteit van de heropstart in goede banen te leiden is een stuurgroep covid-19 ingesteld. Aan Kerteza is gevraagd om deze stuurgroep te begeleiden op structureel- en procesmatig vlak.

Ook voor deze opdracht wordt het Kerteza-4Fasenmodel® toegepast. Tijdens de inventarisatiefase (fase 1) zijn de agenda en notulen van de vergaderingen doorgenomen, is met leden van de stuurgroep gesproken en werden enkele vergaderingen bijgewoond. Een aantal relevante thema’s werd grondig geanalyseerd, met name de samenstelling van de stuurgroep, het mandaat, het verloop van de discussies, de besluitvorming, gecombineerde sub-werkgroepen, communicatie richting achterban, … Daarmee kon een duidelijke diagnose worden gesteld (fase 2), waarmee het plan van aanpak kon worden opgesteld. Het plan van aanpak is besproken met de hoofdarts (voorzitter van de stuurgroep). Dit plan van aanpak is de basis voor verdere optimalisatie van de structuur en processen van de stuurgroep (fase 3).